ReglementPCR OOST- VLAANDEREN AANVULLEND REGLEMENT

De Provinciale Commissie voor Recreatiesport (PCR) heeft de opdracht alle reglementen van het VCR te doen naleven.
Alle gevallen welke niet in het navolgende reglement voorzien zijn vallen onder de bevoegdheid van de PCR, die zich het recht voorbehoudt te allen tijde de reglementen aan te vullen of te wijzigen.

Hieronder vind u een aanvulling van het Vlaams Reglement.

1.       WIE MAG ORGANISEREN
Om veldtoer- en andere fietstochten te mogen organiseren moet een club bij Cycling Vlaanderen aangesloten zijn en over voldoende leden beschikken.

2.       AANVRAAG ORGANISATIE
Om als officiële organisatie op de kalender aangenomen te worden dient de aanvraag te zijn overgemaakt vóór 1 september van het voorgaande jaar aan de secretaris van de provincie. Voor 1 december moet men via het clubportaal de organisaties aanvragen, zoniet kan men zijn afgesproken datum verliezen. Voor alle tochten, cyclo en MTB, moet eveneens een aanvraag gedaan worden via de E-tool van Sport Vlaanderen.

3.       AANTAL ORGANISATIES PER CLUB
Een Oost-Vlaamse club mag onbeperkt op zaterdag, zondag of feestdag, op de jaarkalender aanvragen.
Midweekfietstochten mogen onbeperkt worden georganiseerd. Opgelet: slechts 1 organisatie per weekdag is toegelaten. Voor deze midweekfietstochten mag de inschrijvingsperiode vrij doorlopen. (Zowel voor- als namiddag.) Tweede startplaatsen worden toegestaan voor weekdagfietstochten. Afstanden zijn vrij te bepalen. Een bijkomende kleinere afstand wordt aanbevolen.
Ter bescherming van de organisatoren laten wij in Oost-Vlaanderen per dag slechts 1 organisatie van 150 km of meer toe.

 

4.       MEERDERE STARTPLAATSEN
Organisaties met meerdere afstanden en formules ook vanuit verschillende startplaatsen op dezelfde dag, worden beschouwd als één organisatie. Er komt slechts één afstand en/of formule in aanmerking komt voor eventuele laureaatschappen.

5.       PER GEWEST
Binnen hetzelfde gewest mogen er per dag maximum twee tochten plaats vinden: een fietstocht en een veldtoertocht. Bij betwisting van een datum tussen meerdere organisatoren zal voorrang worden gegeven aan de organisatie met de grootste anciënniteit, voor zover de organisator zijn gewoon weekend heeft behouden. Bij de toewijzing van een organisatie heeft een feestdag geen voorrang op het weekend.

 

6.       BIJKOMENDE STARTPLAATSEN
Veldtoer- of andere fietstochten welke niet in de lokaliteit van de organiserende club starten of aankomen, worden toegelaten in zoverre in het gewest waartoe de andere lokaliteit behoort geen organisatie op de kalender staat. Wanneer voor een tocht een bijkomende startplaats wordt ingelegd, zijn dezelfde reglementen van toepassing.

7.       BEWEGWIJZERING
De uitpijling van de verschillende fiets- en MTB tochten gebeurt door pijlen die worden opgehangen. Stempelen op de grond is verboden.

8.       INFORMATIE

In de winterperiode worden maximum twee organisaties toegelaten in de provincie.
Zomer-organisaties, worden georganiseerd à rato van maximum één organisatie per gewest. Voor de verdere richtlijnen VTT tochten wordt verwezen naar het VTT lastenboek.
Bij winter-cyclotochten bedragen de afstanden +/- 50 en 25 km. Deze cyclotochten kunnen ingericht worden samen met een winter vtt.
Een cyclotocht die wordt georganiseerd samen met een VTT tocht krijgt de voorkeur op de kalender.
De cyclotochten in de winterperiode moeten aan dezelfde voorwaarden en kwaliteiten voldoen als de VTT organisaties.

De inschrijvings- en starttijden tijdens het zomerseizoen zijn voor alle cluborganisaties onbeperkt.
In de winterperiode worden de inschrijvingsuren door de PCR vastgelegd. In de maanden december en januari kan ten vroegste gestart worden vanaf 8u30.

9.       GEWESTEN-  De provincie wordt ingedeeld in vijf gewesten:
Meetjesland
Waasland
Centrum
Denderstreek
Schelde & Leie

10.   INSCHRIJVINGEN EN TAAK ORGANISATOREN
De organisator is verantwoordelijk voor de volledige organisatie en zorgt voor voldoende medewerkers. Hij staat onder meer in voor:
- de deelnamekaarten of polsbandjes (met noodnummer) voor de deelnemers, eventueel van verschillende kleur per afstand en formule;
- de inschrijvingsstrookjes voor de dagvergunningen;
- het tijdig inscannen van alle deelnemers, zowel vergunninghouders als niet-vergunninghouders.

11.   AFGEVAARDIGDEN
De PCR kan afgevaardigden aanduiden welke de opdracht hebben om promotie te voeren voor de Cy. Vl.                                                                                                                
De afgevaardigden zijn niet aangeduid om het werk van de organisator over te nemen. De afgevaardigden maken na uw organisatie een kort verslagje op die op de volgende PCR vergadering wordt besproken.
De organisator verziet ook steeds een paar parkeerplaatsen voor de PCR afgevaardigden.

12.   INSCHRIJVINGSTARIEVEN
- Bij één ster-organisaties (cyclo) bedraagt het inschrijvingstarief 4 euro. (Minstens 1 bevoorrading.) Per afstand dat er een bijkomende bevoorrading wordt gegeven mag 1 euro meer worden gevraagd. Zie ook formulier voorwaarden sterren-organisaties, dat kan je terugvinden bij Nieuws "Tarieven VTT & Cyclo"

- Bij twee sterren-organisaties (cyclo) bedraagt het inschrijvingstarief 5 euro. (Minstens 1 bevoorrading.) Per afstand dat er een bijkomende bevoorrading wordt gegeven mag 1 euro meer worden gevraagd. Zie ook formulier voorwaarden sterren-organisaties, dat kan je terugvinden bij Nieuws "Tarieven VTT & Cyclo"

- Voor de veldtoertochten (VTT) is het inschrijvingsrecht bepaald op 5 euro (Minstens 1 bevoorrading.) Per afstand dat er een bijkomende bevoorrading wordt gegeven mag 1 euro meer worden gevraagd. Zie ook formulier voorwaarden sterren-organisaties, dat kan je terugvinden bij Nieuws "Tarieven VTT & Cyclo"

- Het inschrijvingsrecht op alle cyclo-tochten gekoppeld aan een VTT (ook in de winterperiode) bedraagt 5 euro.

- Het inschrijvingsrecht op ”Ename”-tochten ( cyclo & MTB) bedraagt 7 euro. De deelnemers ontvangt er wel een gratis consumptie. (Minstens 1 bevoorrading.) Per afstand dat er een bijkomende bevoorrading wordt gegeven mag 1 euro meer worden gevraagd. Zie ook formulier voorwaarden sterren-organisaties, dat kan je terugvinden bij Nieuws "Tarieven VTT & Cyclo"

- De deelnemers tot en met 14 jaar, betalen geen inschrijvingsrecht. Niet-leden U15 dienen een dagvergunning te nemen, maar dienen de 2 euro niet te betalen. Zij worden verzekerd door de sportpromotionele verzekering van Cycling Vlaanderen. Wel aanduiden op het strookje.

- Op classics varieert het inschrijvingsbedrag van minimum 6 euro tot meer.

- Bij fietstochten voor het goede doel zijn de tarieven vrij.

- Jongeren (U15) nemen gratis deel.

- De niet vergunninghouders betalen altijd 2 euro meer. Dit is voor een dagverzekering.

- Alle organisaties die afwijken van het gewone tarief moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De PCR kan een boete opleggen bij het niet respecteren van de inschrijvingstarieven.

 

13.   PROVINCIAAL LAUREAAT & ENAME LAUREAAT
Is provinciaal- of Enamelaureaat, de wielertoerist(e) die aan het einde van het jaar voldoet aan de voorwaarden.

 

14.   KIDS
In onze provincie worden jaarlijks kidstochten ingeschreven op de kalenders. Een kidstocht organiseren is niet verplicht maar sterk geadviseerd. Deze tochten kunnen zowel op de weg als door bos en veld worden gereden. De afstand bedraagt maximum 25 km op de weg en 15 à 20 km voor een veldtoertocht. In de rustplaats, ongeveer halfweg het parcours, wordt een kleine bevoorrading voorzien.

Onder kids wordt verstaan de jongeren die minimum 5- en maximum 14 jaar oud zijn (U15). Zij nemen gratis deel aan de kidstochten. Er wordt steeds in groep gereden, met begeleiding van wegkapiteins en/of initiators. De organisator zorgt voor de nodige ondersteuning van de kidstocht.
Bij aankomst ontvangen de kids meestal een kleine attentie. De doelgroep voor deze kidstochten zijn kinderen van 7 tot en met 14 jaar.
Er wordt steeds gestart op zaterdag om 13.30u. en op zondag om 9.30u. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk.

KIDSLAUREAAT
Is Kidslaureaat, de wielertoerist(e) U15, die slaagt in minimum 15 organisaties van 1 januari tot 31 december.

15.   ADRES
Alle adreswijzigingen van clubverantwoordelijken wielertoerisme, zoals voorzitter, secretaris en/of briefwisselaar, lokaal, enz dienen onmiddellijk te worden gemeld aan het secretariaat van Cy. Vl. met afschrift aan de voorzitter en de secretaris van de PCR.

16.   ORGANISATIES
Er kunnen in de winterperiode maximum twee vtt tochten per dag in de provincie worden georganiseerd. In de zomerperiode kan in elk gewest een VTT tocht worden georganiseerd. Maar nooit twee in hetzelfde gewest.
Variabele data (feestdagen) hebben geen voorrang op het weekend.
Als beide organisaties samenvallen (in hetzelfde gewest) moeten de clubs tot een akkoord komen. Zo niet zal de PCR een beslissing nemen.

17.   RECREA CONGRES
Tijdens het Recrea Congres (in februari) ontvangen de Provinciale de VTT en de Ename laureaten er hun herinnering.